top of page
Top algemene voorwaarden

De Kunstkoesteraars

Algemene voorwaarden 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op overeenkomsten met leden van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Restauratoren

Nederland(RN) en hun opdrachtgevers en offertes afkomstig van leden van Restauratoren Nederland.

I ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen

opdrachtgevers en opdrachtnemers, lid van Restauratoren Nederland,

alsmede op alle offertes, gedaan door een lid van Restauratoren

Nederland, met betrekking tot de in paragraaf 1.4 omschreven

werkzaamheden.

1.2 Een van deze voorwaarden afwijkend beding is slechts geldig wanneer

dat beding schriftelijk door opdrachtnemer is geaccepteerd.

1.3 Opdrachtnemer zal als een goed huisvader voor de eigendommen van

opdrachtgever zorgen.

1.4 Onder ‘werkzaamheden’ worden verstaan: de conservering, het

restaureren en het herstellen van voorwerpen van kunst en cultureel

erfgoed, alsmede het geven van adviezen, het leveren van goederen

en het verlenen van diensten.

1.5 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen

uitvoeren, gebruikmakend van de stand der wetenschap zoals die op

enig moment kenbaar is voor een zorgvuldig handelend restaurator, en

met inachtneming van de Ethische Code zoals die ten tijde van het

uitbrengen van de offerte danwel, indien een overeenkomst wordt

gesloten zonder dat voordien een offerte is uitgebracht, bij het

aangaan van de overeenkomst, door de algemene ledenvergadering

van Restauratoren Nederland is vastgesteld.

II OFFERTES

1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd een honorarium in rekening te brengen

voor het uitbrengen van een offerte, indien zulks van tevoren aan

opdrachtgever is meegedeeld. Voorzover opdrachtnemer ten behoeve

van de offerte kosten heeft te maken, zijn deze kosten voor rekening

van opdrachtgever.

III OVEREENKOMST

3.1 Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening

door opdrachtgever en acceptatie door opdrachtnemer. Bij gebreke

van schriftelijke acceptatie door opdrachtnemer wordt de

overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat

opdrachtnemer een aanvang neemt met zijn werkzaamheden.

3.2 Opdrachtnemer is te allen tijde, bij de uitvoering van de overeenkomst,

gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de

overeengekomen vergoeding en/of de te maken kosten en is

gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het

tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de

door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens over het te

behandelen voorwerp en bewaaromstandigheden. Hij zal meer in het

bijzonder zijn kennis van gebreken in dat voorwerp zo tijdig aan

opdrachtnemer meedelen dat deze bij het uitbrengen van een offerte

of bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan

houden.

3.4 Wijzigingen, niet beperkt tot verslechteringen, in de conditie van het

voorwerp waarop een offerte betrekking heeft, ontstaan tussen het

uitbrengen van de offerte en de aanvaarding van de opdracht geeft

opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet te aanvaarden dan wel

te beëindigen of deze op gewijzigde condities te aanvaarden en uit te

voeren mits hij die gewijzigde condities aan opdrachtgever kenbaar

heeft gemaakt en deze niet terstond schriftelijk heeft laten weten van

voortzetting van de overeenkomst af te willen zien. In geval van

beëindiging is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan

door opdrachtnemer gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan

opgebouwde honorariumaanspraken.

3.5 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het

voorwerp van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de

overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal

opdrachtnemer dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van

overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan

niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd, in

welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan

door opdrachtnemer gemaakte kosten en betaling van de tot dan

opgebouwde honorariumaanspraken.

IV INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN VERMELDINGEN

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door

opdrachtnemer of in opdracht van opdrachtnemer vervaardigde

ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s verblijven bij

opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze te

verveelvoudigen en openbaar te maken dan na schriftelijke

toestemming van opdrachtnemer. Voor elke openbaarmaking of

verveelvoudiging in strijd hiermee is opdrachtgever aan opdrachtnemer

een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van €5.000,-

onverminderd de aanspraak van opdrachtnemer op schadevergoeding.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd om door hem of in zijn opdracht

vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en

foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van de

promotie van zijn bedrijfsmatige activiteiten en ten behoeve van

publicaties van voorlichtende of wetenschappelijke aard, tenzij bij

acceptatie van de opdracht de opdrachtnemer schriftelijk afziet van

dergelijk gebruik.

4.3 Elke vermelding of publicatie door opdrachtnemer, al dan niet gestaafd

door documentatie en/of certificaten, geschiedt naar beste weten en

kunnen en overeenkomstig de op dat moment voor eenieder kenbare

stand der wetenschap.

4.4 Aan opdrachtnemer gedane vermeldingen, al dan niet gestaafd door

documentatie en/of certificaten, kunnen geen rechten worden

ontleend.

V WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 Hogere kosten, waarin begrepen kosten die voortvloeien uit een extra

tijdsbesteding door opdrachtnemer, ten gevolge van door

opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,

zijn voor rekening van opdrachtgever. Wijzigingen die leiden tot een

vermindering van kosten worden evenzeer verrekend; een wijziging die

leidt tot een lagere tijdsbesteding door opdrachtnemer leidt slechts tot

verlaging van de overeengekomen honorariumaanspraak indien

opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5.2 Voorzover een levertijd is overeengekomen, zal deze geacht zijn

stilzwijgend te zijn aangepast aan door opdrachtgever verlangde en

door opdrachtnemer geaccepteerde wijzigingen van de overeenkomst.

5.3 Opdrachtnemer is bevoegd om specificaties van te gebruiken of te

leveren producten te wijzigen in producten die in geringe mate

afwijken van de oorspronkelijk overeengekomene.

5.4 Opdrachtnemer is bevoegd om andere producten te gebruiken of te

leveren dan die waarop de overeenkomst of de offerte betrekking had

en daar in meer dan in geringe mate van afwijken, na opdrachtgever

daarvan in kennis te hebben gesteld.

VI PRIJZEN

6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald,

exclusief BTW en exclusief eventuele kosten van assurantie, transport,

installatie en verpakking.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om na de offerte of na het aangaan van

de overeenkomst opkomende prijsverhogingen, die het gevolg zijn van

na dat tijdstip ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of

andere heffingen van overheidswege, door te berekenen, alsmede

koerswijzigingen van valuta of wijzigingen van grondstofprijzen.

VII LEVERINGSTERMIJNEN

7.1 Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een

levertijd kunnen gelden als een fatale termijn.

7.2 De werkzaamheden van opdrachtnemer gelden als voltooid op het

tijdstip dat opdrachtnemer dat aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat

tijdstip verblijven de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking

heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij opdrachtnemer.

7.3 Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van

de voltooiing van de opdracht deze voorwerpen onder zich heeft

genomen, is opdrachtnemer gerechtigd om een bewaarloon in

rekening te brengen overeenkomstig het in de branche geldende tarief.

VIII AANKOMST VOORWERPEN IN ATELIER, VERVOER EN

EMBALLAGE

8.1 Voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na

aankomst in het atelier van opdrachtnemer, gezamenlijk door

opdrachtgever en opdrachtnemer uitgepakt. Indien opdrachtgever, na

daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal

opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door

dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat voorwerp of die

voorwerpen vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van

opdrachtnemer.

8.2 Voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben

reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever

ongeacht het terzake op de vervoersdocumenten vermelde.

8.3 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de voorwerpen, wordt deze

emballage tegen kostprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht en

niet teruggenomen.

IX UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

9.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte

daarvan, door een derde eveneens onder de bepalingen van de

Algemene Voorwaarden te laten uitvoeren, mits hij zulks van tevoren

aan opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en deze niet binnen een

redelijke termijn daartegen bezwaar maakt.

X AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hem

toevertrouwde voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte

betrekking hebben, noch tijdens het transport daarvan, noch tijdens de

uitvoeringswerkzaamheden of de opslag van die voorwerpen, en

opdrachtgever dient desgewenst zelf voor passende verzekering zorg

te dragen, een en ander behoudens voorzover opdrachtgever en

opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, in geval hij bij de uitvoering

van de opdracht toerekenbaar is tekort geschoten, is beperkt tot het

bedrag dat ten hoogste drie maal de waarde bedraagt van het aan de

uitvoering van de opdracht verbonden honorarium, exclusief kosten.

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van

overmacht of van handelen of nalaten van door opdrachtnemer

ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gehouden om, wanneer

terzake een schadeaanspraak jegens een derde geldend zou kunnen

worden gemaakt, die aanspraak over te dragen aan opdrachtgever die

voor eigen rekening en risico die aanspraak kan vervolgen.

Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om in voorkomende gevallen

een overeenkomst met een derde te sluiten waarbij die derde zijn

aansprakelijkheid uitsluit of beperkt. Opdrachtnemer zal nimmer

aansprakelijk zijn voor handelen of nalaten van personeelsleden,

behoudens in het geval dat voor dat handelen of nalaten een

verzekering is afgesloten. In dat geval is de aansprakelijkheid van

opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende

polis wordt uitgekeerd.

10.4 Elke aansprakelijkheid is uitgesloten voor adviezen die bij de uitvoering

van de overeenkomst of als uitvloeisel daarvan worden gegeven.

XI RECLAMES

11.1 Opdrachtgever is gehouden om, tijdens de uitvoering van de

overeenkomst wanneer opdrachtnemer daarom verzoekt en voorts

terstond na voltooiing van de werkzaamheden, het voorwerp of de

voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft te inspecteren

op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond

schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.2 Opdrachtgever wordt geacht de staat van het voorwerp of de

voorwerpen te hebben geaccepteerd en ziet af van alle aanspraken

terzake, indien hij niet binnen één maand nadat hij het voorwerp of de

voorwerpen heeft geïnspecteerd dan wel had kunnen inspecteren,

schriftelijk aan opdrachtnemer bezwaren kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Opdrachtnemer dient te allen tijde in staat te worden gesteld het

voorwerp te inspecteren naar aanleiding van bezwaren.

11.4 Opdrachtgever dient, bij gebleken bezwaren, opdrachtnemer in staat

te stellen te allen tijde de werkzaamheden die nodig zijn voor herstel

of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen

aanspraak kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding.

11.5 De werkzaamheden van opdrachtnemer zijn gericht op het uitvoeren

van een inspanningsverplichting, hetgeen met zich meebrengt dat

opdrachtgever geen aanspraken geldend kan maken indien het

voorwerp of de voorwerpen na uitvoering van de werkzaamheden niet

voldoet of voldoen aan de redelijke verwachtingen die partijen of één

van hen bij het aangaan of bij het uitvoeren van de overeenkomst

daaromtrent hebben. Enige mededeling van opdrachtnemer over het

resultaat of de houdbaarheid daarvan zal niet mogen worden uitgelegd

als een garantie, tenzij opdrachtnemer dat uitdrukkelijk en schriftelijk

heeft laten weten.

XII OVERMACHT

12.1 Overmacht geeft aan opdrachtnemer de keuze om de overeenkomst

ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten,

totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan.

12.2 Onder overmacht worden in het bijzonder begrepen geheel of

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer,

natuurrampen, belemmeringen in het vervoer, geheel of gedeeltelijke

werkstakingen, oproer, oorlog en vergelijkbare omstandigheden, en

meer algemeen omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partij

die zich op overmacht beroept en die maken dat de andere partij niet

in redelijkheid nakoming kan verlangen.

XIII ANNULERING

13.1 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

In dat geval is hij gehouden om aan opdrachtnemer de door hem

gemaakte kosten te vergoeden en het aan de werkzaamheden tot het

tijdstip van annulering verbonden honorarium te betalen. Voorts is

opdrachtgever in dat geval gehouden om opdrachtnemer de gederfde

winst en/of het geleden verlies te vergoeden, alsmede opdrachtnemer

te vrijwaren tegen aanspraken van derden als gevolg van het

beëindigen van de opdracht.

XIV RETENTIERECHT

14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder

zich te houden, totdat opdrachtgever alle kosten en honoraria waarop

opdrachtnemer aanspraak heeft terzake van de overeenkomst dan wel

van andere overeenkomsten, onder zich te houden tot het tijdstip dat

opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft

voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is bevoegd om, wanneer opdrachtgever terzake van

zijn betalingsverplichtingen in verzuim is en niet binnen dertig dagen

na daartoe te zijn aangemaand aan zijn verplichtingen voldoet, het

voorwerp of de voorwerpen bestens te verkopen en is onherroepelijk

daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer is bevoegd om met de opbrengst

van de verkoop al zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen en

is gehouden tot afdracht van het meerdere binnen dertig dagen na

ontvangst van de koopprijs.

XV BETALING

15.1 Opdrachtgever is gehouden tot contante betaling van het

verschuldigde bij het in ontvangst nemen van het voorwerp of de

voorwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is

overeengekomen dat betaling niet geschiedt bij aflevering en geen

andere termijn is overeengekomen dan wel door opdrachtnemer is

vastgesteld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na

dagtekening van de factuur.

15.2 Bij niet-naleving van de verplichting tot contante betaling bij aflevering

dan wel overschrijding van een betalingstermijn van 14 dagen dan wel

overschrijding van de overeengekomen of door opdrachtnemer

vastgestelde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in

verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

Verzuim treedt van rechtswege eveneens in indien deelbetalingen zijn

overeengekomen en enige termijn voor deelbetaling zal zijn

overschreden.

15.3 In geval van verzuim is opdrachtgever naast de hoofdsom de wettelijke

rente over het openstaande bedrag verschuldigd, indien

opdrachtnemer voor het incasseren van zijn vorderingen een beroep

doet op de bijstand van derden is bovendien een bijdrage in de

daardoor ontstane kosten verschuldigd, gefixeerd op 15% van de

verschuldigde hoofdsom.

15.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om een eigen verplichting tot afgifte op

te schorten alsmede zijn werkzaamheden op te schorten indien

opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van

enige andere overeenkomst met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is

voorts bevoegd, in geval van verzuim, de overeenkomst te ontbinden

in welk geval opdrachtgever gehouden is de daaruit voortvloeiende

schade aan opdrachtnemer te vergoeden.

15.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het voorwerp of de

voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft terug te

nemen, wanneer opdrachtgever in verzuim is. Opdrachtnemer is door

opdrachtgever gemachtigd om zich toegang te verschaffen tot de

plaats waar het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden of waarvan

in redelijkheid aangenomen kan worden dat zij zich daar bevinden.

XVI TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij uitsluiting van andere is de rechter, binnen wiens arrondissement

opdrachtnemer is gevestigd bevoegd van enig geschil kennis te

nemen.

16.2 Indien opdrachtgever en/of opdrachtnemer een oordeel van de

Commissie Onderzoek Klachten van Restauratoren Nederland, als

bedoeld in statuten en huishoudelijk reglement van Restauratoren

Nederland, wenst te verkrijgen is opdrachtnemer gehouden daaraan

zijn volledige medewerking te geven.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006.

bottom of page